Informacije o obradi osobnih podataka od strane Saiva d.o.o. (CryptoGoldEx – CGX)

Saiva d.o.o. (CryptoGoldEx – CGX) kao voditelj obrade osobnih podataka ispitanika obrađuje podatke u skladu s primjenjivim propisima, uključujući Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktiva 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, br. 42/2018).

SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke obrađujemo samo u opsegu u kojem je to nužno radi ostvarenja zakonske svrhe obrade te poštivanjem naših pravnih obveza u skladu sa zakonom ili drugim propisom Republike Hrvatske i pravom Europske unije. Osobni podaci obrađuju se u svrhu ispunjenja zakonske svrhe CGX-a ili druge svrhe određene zakonom, kao i postupanje u skladu s pojedinačnim aktima donesenim od strane relevantnih institucija Republike Hrvatske ili drugih tijela po čijem nalogu je temeljem zakonskih ili drugih propisa CGX dužan postupiti. Obrada takvih osobnih podataka je zakonska obveza CGX-a te ukoliko ispitanik ne dostavi zakonom propisane podatke, CGX mu može odbiti pružiti uslugu. Osobne podatke možemo obrađivati i u slučaju postojanja privole u određenim slučajevima od strane ispitanika, isključivo u svrhu za koju je privola dana.

ROK ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci čuvaju se u rokovima propisanim važećim zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske te propisima Europske unije odnosno za vrijeme trajanja privole.

PRISTUP OSOBNIM PODACIMA

Pristup osobnim podacima u Saiva d.o.o. imaju samo naši zaposlenici i suradnici kojima su ti podaci nužni za obavljanje njihova posla.

Prikupljene osobne podatke prosljeđujemo trećim osobama izvan tvrtke Saiva d.o.o. samo ako je to naša obveza prema pravu Republike Hrvatske ili pravu Europske unije.

VAŠA PRAVA U ODNOSU NA OSOBNE PODATKE KOJE OBRAĐUJEMO

Ostvarivanje prava omogućujemo Vam u skladu s odredbama propisanim Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodi kretanja takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Imate pravo na pristup osobnim podacima, što znači pravo dobiti informacije o tome obrađujemo li vaše osobne podatke. Pravo na ispravak znači da imate pravo podnijeti zahtjev za ispravak netočnih osobnih podataka koji se na vas odnose, kao i pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Imate pravo na ograničenje obrade vaših osobnih podataka kao i pravo na prigovor na obradu osobnih podataka. Pravo na brisanje osobnih podataka imate u skladu s propisanim uvjetima za njihovo ostvarivanje.

ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJEM PRAVA

Svoj zahtjev možete uputiti tvrtci Saiva d.o.o. putem redovne pošte na adresu Savska 41, 10000 Zagreb te elektroničkom poštom na adresu: [email protected]

Nakon što zaprimimo Vaš zahtjev, od Vas možemo tražiti dodatne informacije kako bismo provjerili Vaš identitet. Na Vaš zahtjev odgovorit ćemo u rokovima definiranim Općom uredbom o zaštiti podataka za pojedini zahtjev, a ukoliko rok nije definiran tada ćemo odgovoriti u roku od mjesec dana od dana zaprimanja zahtjeva. U opravdanim slučajevima taj rok može se i produljiti o čemu ćemo Vas obavijestiti zajedno s razlozima odgađanja. U slučaju neutemeljenosti i pretjeranosti zahtjeva, a osobito u slučaju učestalog ponavljanja, Saiva d.o.o. može naplatiti razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija, obavijesti ili postupanje po zahtjevu, odnosno možemo odbiti postupiti po zahtjevu.

PODNOŠENJE PRITUŽBE AGENCIJI ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Nadzorno tijelo za zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj jest Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Martićeva ulica 14 (dalje: AZOP).

AZOP-u možete podnijeti pritužbu na naše postupanje u vezi s obradom vaših osobnih podataka.

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije vezane uz ostvarivanje prava na zaštitu osobnih podataka možete zatražiti od službenika za zaštitu podataka CGX-a putem elektroničke pošte: [email protected].